На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 20 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 283 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 107 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 192 от 31.05.2018 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 470 от 30.11.2017 год. и Заповед № 152 от 25.04.2018 год. на кмета на община Белово.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №№ 218, 233, 238 от 26.09.2016 г. и Решения №№ 500 и 501 от 28.02.2018 г. на Общински съвет - Белово и Заповед № 153 от 25.04.2018 г. на кмета на община Белово.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №№218, 233, 238  от 26.09.2016 г. и Решения №№ 500 и 501 от 28.02.2018 г. на Общински съвет - Белово и Заповед № 125 от 29.03.2018 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 470 от 30.11.2017 год. и Заповед № 105 от 13.03.2018 год. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 490 от 31.01.2018 год. и Заповед № 89 от 07.03.2018 год. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение № 426 от 28.07.2017 г. на Общински съвет- гр. Белово и Заповед № 16 от 15.01.2018 год. на кмета на община Белово.