КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 864 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение Заповед № 151 от 03.06.2019 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 148 от 28.05.2019 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв. м. и НТП – за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради:

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 18 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 57 от 07.03.2019 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕНO ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ учебни години, на част от имот, с площ 166.64 кв.м. - публична общинска собственост, съгл. АПОС № 537/10.11.2011 г., представляваща: кухня, умивалник, склад, склад, хладилник, помещения за амбалаж и персонал, разположени на първи и приземен етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 и бюфет и склад, разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.3, построени в ПИ с идентификатор 03592.502.803.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 282 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 20 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 283 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 107 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 192 от 31.05.2018 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 470 от 30.11.2017 год. и Заповед № 152 от 25.04.2018 год. на кмета на община Белово.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №№ 218, 233, 238 от 26.09.2016 г. и Решения №№ 500 и 501 от 28.02.2018 г. на Общински съвет - Белово и Заповед № 153 от 25.04.2018 г. на кмета на община Белово.