На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 във връзка с чл.66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет- гр. Белово и Заповед № 169 от 17.06.2019 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 66 във връзка с чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 168 от 17.06.2019 год. на Кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 866 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 153 от 03.06.2019 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 865 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 152 от 03.06.2019 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 864 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово и в изпълнение Заповед № 151 от 03.06.2019 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 148 от 28.05.2019 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв. м. и НТП – за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради:

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 18 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 57 от 07.03.2019 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕНO ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ учебни години, на част от имот, с площ 166.64 кв.м. - публична общинска собственост, съгл. АПОС № 537/10.11.2011 г., представляваща: кухня, умивалник, склад, склад, хладилник, помещения за амбалаж и персонал, разположени на първи и приземен етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 и бюфет и склад, разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.3, построени в ПИ с идентификатор 03592.502.803.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 282 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.