КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ЗАПОВЕД
№ 240/13.07.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 211 от 18.06.2020г. на кмета на Община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед № 211 от 18.06.2020г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

ЗАПОВЕД
№ 239/13.07.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 210 от 18.06.2020г. на кмета на Община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед № 210 от 18.06.2020г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 212 от 18.06.2020 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 211 от 18.06.2020 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 210 от 18.06.2020 год. на кмета на община Белово

ЗАПОВЕД

№145
гр. Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение от 02.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 113 от 19.03.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 112 от 19.03.2020 г. на кмета на община Белово.