КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Наоснование чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2от ЗОС,чл. 18, ал. 1 и чл. 65от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кметаи в изпълнение Заповед №  646 от 15.12.2014 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване:

 

Документ:

Обява изтегли

 

Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  281 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово


О Б Я В Я В А
КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРЕН

ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ :

1. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „УТС, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”, ОТДЕЛ „УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРЕМИ ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА;