КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

З А П О В Е Д

№ 207

Гр. Белово, 07.04.2021 г.

 на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № ПО – 77 от 25.03.2021 г. на Областен управител на област Пазарджик, относно връщане на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово  

З А П О В Е Д
№ 170
Гр. Белово, 26.03.2021 г.

Във връзка с процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, общинска собственост, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 03592.502.1559 (нула три пет девет две точка пет нула две точка едно пет пет девет) по КККР на гр. Белово, обл. Пазарджик, общ. Белово, п.к. 4470, ул. "Априлско въстание" с площ 31 084 кв.м. (тридесет и една хиляди осемдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на тайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по КККР на гр. Белово, при граници и съседи на имота: 03592.502.946, 03592.502.1558, 03592.502.1630, 03592.502.1631, 03592.502.9642. Имотът е предмет на АЧОС № 6636/15.12.2020 г.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на:

Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.1 по КККР на с. Голямо Белово с площ 108.20 кв.м., Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.543по КККР на гр. Белово с площ 12 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектпри граници и съседи на имота: 03592.503.9576, 03592.503.547, 03592.503.9574, 03592.503.9554. Имотът е предмет на АЧОС № 6165 от 03.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  03592.503.551, с площ 4 808 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.2137, 03592.503.552, 03592.503.9567, 03592.503.547, 03592.503.9554, 03592.503.9567  по КККР на гр. Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6240 от 19.09.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1698  по КККР на гр. Белово с площ 17 602 кв.м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана, Начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9558, 03592.503.9560, 03592.503.1861, 03592.503.1863, 03592.503.1864, 03592.503.9549,03592.503.9554, 03592.503.1697. Имотът е предмет на АЧОС № 6175 от 03.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1816  по КККР на гр. Белово с площ 3 274 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9555, 03592.503.9567, 03592.503.1815, 03592.503.1744, 03592.503.1743, 03592.503.1736, 03592.503.9549, 03592.503.1867. Имотът е предмет на АЧОС № 6179 от 05.04.2017 г.