КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

          На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 220 от 17.03.2021 год.  на Общински съвет - гр. Белово  и Заповед № 535 от 09.11.2021 год. на кмета на община Белово О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ .......

  1 . ОБЯВА ТЪРГ

  2. ЗАПОВЕД