КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на:

Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15802.504.244.1.1 по КККР на с. Голямо Белово с площ 108.20 кв.м., Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 13.04.2021 г. / - Изтегли