На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 528 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово и в изпълнение на Заповед № 392 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ-93 с площ 1 366 кв.м., кв. 1 по ПУП на ПИ № 000093, ЕКАТТЕ 66319, с. Сестримо, при граници и съседи на имота: на североизток - УПИ ХХI-93 "За озеленяване" на община Белово и улица с ос.т.11а-11б; югоизток - УПИ ХIХ -93 на община Белово и улица с ос.т.10-11а; югозапад, северозапад - край на регулацията. Имотът е предмет на АЧОС № 6218 от 26.07. 2017 г.

2. Определям начална тръжна цена на правото на строеж - 720 лв.(седемстотин и двадесет лв.) без ДДС, съгласно приета пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

3. Търгът да се проведе на 03.12.2020 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4 в заседателна зала на ОбС Белово.

4. Депозита за участие в търга е в размер на 720 лв.(седемстотин и двадесет лв.), който се внася от кандидатите в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 02.12.2020 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 02.12.2020 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 02.12.2020 г.

7. Приобретателят се задължава да изготви за своя сметка и съгласува с Кмета на община Белово техническият проект след подписване на договора, както и да построи за своя сметка обекта на учреденото право на строеж съгласно одобрен план за застрояване, след което да предложи срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 10.11.2020 г. / - Изтегли