КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение № 426 от 28.07.2017 г. на Общински съвет- гр. Белово и Заповед № 16 от 15.01.2018 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.543 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 12 252 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, със следните ограничени вещни права: Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2910, Акт № 133, том 9, Дв.вх.р. 2904 на СВ – Пазарджик, при граници и съседи на имота: 03592.503.9576, 03592.503.547, 03592.503.9574, 03592.503.9554.  Имотът е предмет на АЧОС № 6165 от 03.04.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  73 377 лв. (седемдесет и три хиляди триста седемдесет и седем лв.) без ДДС.

 2. Търгът да се проведе на 19.02.2018 г. от 16,30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 .

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 73 377 лв. (седемдесет и три хиляди триста седемдесет и седем лв.),  внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 16.02.2018 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 16.02.2018 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 16.02.2018 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 25.01.2018 г. / - Изтегли