Решение № Относно Файлове

Решение № 290-30.07.2021

Допълнение на Решение № 260/25.06.2021 година

Изтегли

Решение № 289-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 288-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG05M9OP001-2.044-0002-C01 „Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово“.

Изтегли

Решение № 287-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД – гр. Белово

Изтегли

Решение № 286-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД – гр. Белово

Изтегли

Решение № 285-30.07.2021

Информация за текущото изпълнение на бюджета, сметките на средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Изтегли

Решение № 284-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „ Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП А-34-29/01.06.2021 г. Проект ИСУН BG BG16М10Р002-2.010-0038 „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“

Изтегли

Решение № 283-30.07.2021

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Изтегли

Решение № 282-30.07.2021

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Изтегли

Решение № 281-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Изтегли

Решение № 280-30.07.2021

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 47812.34.472 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: „ПСОВ за агломерация Белово“

Изтегли

Решение № 279-30.07.2021

Частично изменение на ПУП - ПР, на УПИ - XII - 693, УПИ – XIV – 692,УПИ – XIII – 694 и УПИ – XXVI – 692 по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.502.693, като отпадне тупикова улица с ос. т. 132 – 131, Кв. 52 по плана на град Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 278-30.07.2021

Частично изменение ПУП ПР на част от Кв. 5, с. Аканджиево, отредена в действащия регулационен план „ за озеленяване“, за промяна отреждането в „ за жилищно застрояване“, в новообразувано УПИ – XI в новообразуван от Кв. 5 – Кв. 5а.

Изтегли

Решение № 277-30.07.2021

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за 2021 – 2030 година и план за действие на община Белово.

Изтегли

Решение № 276-30.07.2021

Преобразуване на яслена група към ДГ „Щурче“ – Белово

Изтегли

Решение № 275-30.07.2021

Информация за готовността на ДГ „Щурче“ гр. Белово, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Изтегли

Решение № 274-30.07.2021

Информация за готовността на Детска градина с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Изтегли

Решение № 273-30.07.2021

Информация за готовността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 272-30.07.2021

Информация за готовността на СУ „Александър Иванов - Чапай“ гр. Белово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 271-25.06.2021

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ., бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ., бр. 61 от 2 август 2019 г. и във връзка с постъпило писмо 93-00-514/13.04.2020 г. на „Монтажи“ ЕАД и „ДКК“ ЕАД

Изтегли

Решение № 270-25.06.2021

Заявление с вх. № УТ-821/28.05.2021 г. от Георги Николов Коев, с искане за ПУП-ПРЗ на ПИ 03592.2.1059 за създаване на УПИ-XX-1059 „за производствени и складови дейности“ – развъдник за кучета, местност „ Стопански двор по КККР на гр. Белово

Изтегли

Решение № 269-25.06.2021

ЧИ ПУП-ПР за разделянето на УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово, като се обособи ново УПИ IX – „за жилищно застрояване, включващо поземлен имот № 432, № 468, № 467, №466, № 465, № 471, № 470, № 469, № 430, а съществуващата могила се запази в новообразувано УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово

Изтегли

Решение № 268-25.06.2021

Избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Изтегли

Решение № 267-25.06.2021

Упълномощаване на Кмета на Община Белово за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34- 29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Изтегли

Решение № 266-25.06.2021

Промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово, приета от Общински съвет с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 28/15.03.2005 г., изменена с Решение № 378 от 29.03.2013 г., с Протокол № 35 от 29.03.2013 г. на Общински съвет - Белово

Изтегли

Решение № 265-25.06.2021

Предложение на Кмета на община Белово, във връзка с Заявление с вх. № УТ – 616/20.04.2021 г. от „ Хидрострой – Сестримо“ ЕООД, с искане за ЧИ ПУП-ПРЗ за промяна по имотна граница на ПИ 757 на улица с ос.т. 4-64-173 и създаване на новообразувани УПИ-I-757 „ за производствени и складови дейности“ в нов квартал 1А, промяна на УПИ-I - „за клуб и магазин“ и УПИ-III-1, кв. 3 по плана на с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 264-25.06.2021

Отчет на Програмата за опазване на околната среда за 2020 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г. приета с Решение № 644/24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 263-25.06.2021

Информация от кметовете на населени места в община Белово за честотата и качеството на сметосъбиране и сметоизвозване

Изтегли

Решение № 262-25.06.2021

Отчет за 2020 година на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020/

Изтегли

Решение № 261-25.06.2021

Съставяне на временна комисия за изготвяне на проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Изтегли

Решение № 260-25.06.2021

Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит

Изтегли

Решение № 259-25.06.2021

Приемане на Плана за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 258-28.05.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Реконструкция на в водопроводна мрежа на село Голямо Белово“

Изтегли

Решение № 257-28.05.2021

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово

Изтегли

Решение № 256-28.05.2021

Отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 255-28.05.2021

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 254-28.05.2021

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Изтегли

Решение № 253-28.05.2021

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 252-28.05.2021

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2020 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември

Изтегли

Решение № 251-28.05.2021

Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – VII – 994 „ за търговски комплекс и обществено хранене“ и УПИ – II – 994 „ търговски комплекс и обществено хранене“, като се отдели и обособи част от ПИ 03592.502.994 кв. 60г по плана на гр. Белово, община Белово за обслужваща алея

Изтегли

Решение № 250-22.04.2021

Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“.

Изтегли

Решение № 249-22.04.2021

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2020 г. в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.

Изтегли

Решение № 248-22.04.2021

Приемане на информация, относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България в община Белово през 2020 г.

Изтегли

Решение № 247-22.04.2021

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 246-22.04.2021

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 245-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито.

Изтегли

Решение № 244-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за изготвени, реализирани и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства

Изтегли

Решение № 243-22.04.2021

Актуализация на План за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли

 

Актуализиран план за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г.

Изтегли

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г.

Изтегли

Решение № 240-26.03.2021

Изменение Програмата за 2021 г. по Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 239-26.03.2021

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален срок от 5 години

Изтегли

Приложение 1-239

Приложение 1 към Решение №239 от 26.03.2021 г.

Изтегли

Приложение 2-239

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на територията на община Белово за стопанската 2021/2022 година

Изтегли

Приложение 3-239

Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г.

Изтегли

Решение № 237-26.03.2021

Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 236-26.03.2021

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година.

Изтегли

Решение № 235-26.03.2021

Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 234-26.03.2021

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 233-26.03.2021

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 232-26.03.2021

Отчет - анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 231-26.03.2021

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 230-26.03.2021

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ - гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Изтегли

Решение № 229-26.03.2021

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 228-26.03.2021

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Белово, Септември и Велинград“ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 227-17.03.2021

Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик

Изтегли

Решение № 226-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 225-17.03.2021

Разглеждане на проблемите по съществуващата водопроводна мрежа на град Белово и с.Дъбравите, недостиг на вода за питейни нужди на населението в тези населени места, дължащо се на остарялата и амортизирана водопроводната мрежа

Изтегли

Решение № 224-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Момина клисура“ в община Белово по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 223-17.03.2021

Разглеждане на докладна на Кмета на село Момина клисура и подписка на жителите на село Момина клисура за проблемите с недостиг на вода за питейни нужди на населението, поради остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, строена преди повече от 60 години.

Изтегли

Решение № 222-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Мененкьово“ и проект ,,Подмяна на водопроводната мрежа на село Аканджиево“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“ финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 221-17.03.2021

Разглеждане на докладни на кметовете на село Мененкьово и село Аканджиево, налагащи вземане на решение за ремонт на остарялата водопроводна мрежа и отношение по проблемите с недостиг на вода за питейни нужди и големите загуби на питейна вода по мрежата.

Изтегли

Решение № 220-17.03.2021

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 219-26.02.2021

Приемане на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2021-2027 г. Изтегли

Решение № 218-26.02.2021

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второ полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 217-26.02.2021

Отчет на кмета на община Белово за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 216-26.02.2021

Отчет за 2020 г. на Общинска програма за закрила на детето и приемане Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Изтегли

Решение № 215-26.02.2021

Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2020 г. Изтегли

Решение № 214-26.02.2021

Инвестиционно намерение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на с.Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово Изтегли

Решение № 213-26.02.2021

Постъпило писмо от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД” АД за Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „В и К – Белово“ ООД

Изтегли

Решение № 212-09.02.2021

Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост -, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект от първостепенно значение за Община Белово, а именно: "УПИ I – "Рекултивация на сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово". ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на Дъбравите, местност "Църни кал".

Изтегли

Решение № 211-25.01.2021

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово

Изтегли

Решение № 210-25.01.2021

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", С ЕИК 1770095446, с адрес гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала

Изтегли

Решение № 209-25.01.2021

Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Белово и кметствата

Изтегли

Решение № 208-25.01.2021

Приемане на бюджета за 2021 година на община Белово

Изтегли

Решение № 207-25.01.2021

Сключване на анекс към договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с "Фонд Флаг" ЕАД, за удължаване срока за погасяване.

Изтегли

Решение № 206-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 205-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ " Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 204-25.01.2021

Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 1 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 2 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 3 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 4 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 5 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 6 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Програма - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

Решение № 203-25.01.2021

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 202-25.01.2021

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 201-25.01.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 200-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово, считано от 01.01.2021г.

Изтегли

Решение № 199-25.01.2021

Създаване на държавно делегирана дейност "Асистентска подкрепа"

Изтегли

Решение № 198-25.01.2021

Кандидатстване на община Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП "РЧР", Приоритетна ос: "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката" с Проект "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово"

Изтегли

Решение № 197-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово, считано от 01.01.2021 година

Изтегли

Решение № 196-25.01.2021

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2020 г. и приемане на плана за работа на МКБППМН – Белово за 2021 г.

Изтегли

Решение № 195-25.01.2021

Актуализация на Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" към Общински съвет – Белово

Изтегли