Решение № Относно Файлове

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г.

Изтегли

Решение № 240-26.03.2021

Изменение Програмата за 2021 г. по Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 239-26.03.2021

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален срок от 5 години

Изтегли

Приложение 1-239

Приложение 1 към Решение №239 от 26.03.2021 г.

Изтегли

Приложение 2-239

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на територията на община Белово за стопанската 2021/2022 година

Изтегли

Приложение 3-239

Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г.

Изтегли

Решение № 237-26.03.2021

Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 236-26.03.2021

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година.

Изтегли

Решение № 235-26.03.2021

Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 234-26.03.2021

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 233-26.03.2021

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 232-26.03.2021

Отчет - анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 231-26.03.2021

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 230-26.03.2021

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ - гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Изтегли

Решение № 229-26.03.2021

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 228-26.03.2021

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Белово, Септември и Велинград“ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 227-17.03.2021

Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик

Изтегли

Решение № 226-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 225-17.03.2021

Разглеждане на проблемите по съществуващата водопроводна мрежа на град Белово и с.Дъбравите, недостиг на вода за питейни нужди на населението в тези населени места, дължащо се на остарялата и амортизирана водопроводната мрежа

Изтегли

Решение № 224-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Момина клисура“ в община Белово по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 223-17.03.2021

Разглеждане на докладна на Кмета на село Момина клисура и подписка на жителите на село Момина клисура за проблемите с недостиг на вода за питейни нужди на населението, поради остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, строена преди повече от 60 години.

Изтегли

Решение № 222-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Мененкьово“ и проект ,,Подмяна на водопроводната мрежа на село Аканджиево“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“ финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 221-17.03.2021

Разглеждане на докладни на кметовете на село Мененкьово и село Аканджиево, налагащи вземане на решение за ремонт на остарялата водопроводна мрежа и отношение по проблемите с недостиг на вода за питейни нужди и големите загуби на питейна вода по мрежата.

Изтегли

Решение № 220-17.03.2021

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 219-26.02.2021

Приемане на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2021-2027 г. Изтегли

Решение № 218-26.02.2021

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второ полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 217-26.02.2021

Отчет на кмета на община Белово за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 216-26.02.2021

Отчет за 2020 г. на Общинска програма за закрила на детето и приемане Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Изтегли

Решение № 215-26.02.2021

Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2020 г. Изтегли

Решение № 214-26.02.2021

Инвестиционно намерение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на с.Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово Изтегли

Решение № 213-26.02.2021

Постъпило писмо от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД” АД за Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „В и К – Белово“ ООД

Изтегли

Решение № 212-09.02.2021

Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост -, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект от първостепенно значение за Община Белово, а именно: "УПИ I – "Рекултивация на сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово". ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на Дъбравите, местност "Църни кал".

Изтегли

Решение № 211-25.01.2021

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово

Изтегли

Решение № 210-25.01.2021

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", С ЕИК 1770095446, с адрес гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала

Изтегли

Решение № 209-25.01.2021

Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Белово и кметствата

Изтегли

Решение № 208-25.01.2021

Приемане на бюджета за 2021 година на община Белово

Изтегли

Решение № 207-25.01.2021

Сключване на анекс към договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с "Фонд Флаг" ЕАД, за удължаване срока за погасяване.

Изтегли

Решение № 206-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 205-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ " Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 204-25.01.2021

Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 1 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 2 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 3 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 4 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 5 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 6 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Програма - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

Решение № 203-25.01.2021

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 202-25.01.2021

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 201-25.01.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 200-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово, считано от 01.01.2021г.

Изтегли

Решение № 199-25.01.2021

Създаване на държавно делегирана дейност "Асистентска подкрепа"

Изтегли

Решение № 198-25.01.2021

Кандидатстване на община Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП "РЧР", Приоритетна ос: "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката" с Проект "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово"

Изтегли

Решение № 197-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово, считано от 01.01.2021 година

Изтегли

Решение № 196-25.01.2021

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2020 г. и приемане на плана за работа на МКБППМН – Белово за 2021 г.

Изтегли

Решение № 195-25.01.2021

Актуализация на Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" към Общински съвет – Белово

Изтегли