КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива за периода 2021 - 2023 г.

 Документи:

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Белово за 2021год. -  Изтегли

Краткосрочна програма - Изтегли

Решение - Изтегли