КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово

Проект на: "Общ устройствен план (ОУП) на община Белово"

Д О К Л А Д

за съвместимостта и оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План (ОУП) на община Белово върху защитени зони ЗЗ BG0000578 "Река Марица", ЗЗ BG0001386 "Яденица", ЗЗ BG0000304 "Голак", ЗЗ BG0000636 "Ниска Рила", ЗЗ BG0002129 "Рила-буфер" и ЗЗ BG0000495 "Рила".

Документи:

Доклад / 12.11.2020г. / - Изтегли