КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство.

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово" по договор № 36/3/3130304/03.10.2013година за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г.

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо" по договор Договор 13/321/01298/ 14.12.2012год за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г.

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи ,, на Проект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство", Договор 13/313/00143, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел за представяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ VI – пл."Освобождение" в град Белово.

Енергоефективни мерки на административна сграда на община Белово.

Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово през 2014 г.

Доставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2014 година.