КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

Изпълнението на строително-монтажните работи по проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - село Сестримо"

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ "Щулче", гр. Белово, ЦДГ - с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово".

Сключен договор по обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация"

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за предоставяне на природните и туристически дадености на в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55

Доставка чрез покупка на строителни материали и инструменти за строителство за нуждите на Община Белово.

Документи относно участие за обществена поръчка.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство. ID 673052

Изпълнение на строителни и монтажни работи  проект: «Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг.