КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец - Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ ИН 13/07/2/0/00051 по мярка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ RAZ 1021 Общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец - Белово до център в с. Сестримо от км 0+000 до км 3+365 “ в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1020 в RAZ 1020 - начало на населено място село габровица до центъра на село габровица км. +0,000 до 1+909,56 Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.4, т.4 от ЗОП с предмет: " Неотложно възстановителни работи по коритото на река Яденица, град Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 - етап 4" поради обявеното бедствено положение на 12.01.2021 г. по река Яденица.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Във връзка с изпълнение на доставки и дейности по временно възстановяване на проходимостта на улица Яденица потенцилано заинетерсовани участници могат да подадат оферта до община Белово на адрес : град Белово , ул Орфей 4а

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Уважами Г-н Управител,

Във връзка с кандидатстване на Община Белово по Оперативна програма "Околна среда", сектор "Отпадъци", процедура BG16M1OP002-2.010 за проект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, Община Белово, Моля да предоставите оферта за изпълнение на строително - монтажни видове работи, изработка на работен проекти и осъществяване на авторски надзор.

Вашата оферта трябва да бъде предадена в срок до 16.00ч. на 15.01.2021г. в деловодството на община Белово - град Белово, област Пазарджик, ул. "Орфей" 4a.

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "СМР на обект: "Укрепване и текущ ремонт на общ.път до "Компостираща инсталация" в село Дъбравите, община Белово"