КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Изходящ номер РОП – 92/ 07.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018 год." по следните процедури:

1/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ "СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

2/ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОРBG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ "ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

3/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

Изходящ номер РОП - 68/18.05.2018г.

Предмет на пазарното проучване: Консултантски и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г. по следните процедури:

1/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.001 - Улица "Строителство, реконструкция и/или рехабилитазия на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

2/ Процедури чрез подбор # BG06RDNP001-7.006 - Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

3/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

Изходящ номер РОП – 61/ 02.05.2018

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

Изходящ номер РОП – 46/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

Изходящ номер РОП – 45/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

1. заснемане и проектиране / фаза технически проект/ с цел преустройство на съществуващи помещения в бивше ОУ - село Момина клисура. Техническия проект се изготвя с цел преустройство на съществуващите помещения на първи етаж от закритото училище и преместване на групите от детската градина в село Момина клисура. Проектната разработка да отговаря на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Изходящ номер № РОП-18/09.02.2018г

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Поради липса на постъпили оферти и Съгласно Решение № 166/16.08.2016г. на Общински съвет, прието на заседание на Общински съвет на 16.08.2016г., с Протокол №  15 от 16.08.2016г. за подаване на заявление за подпомагане с цел безвъзмездно финансиране на проектно предложение, общ. Белово е подала проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ осигурена по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като проектното предложение има за цел ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче", както и доставка на обзавеждане и оборудване за целите на проекта.

Изходящ номер №17/31.01.2018г

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно Решение № 166/16.08.2916г. на Общински съвет, прието на заседание на Общински съвет на 16.08.2016г., с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за  подаване на заявление за подпомагане с цел безвъзмездно финансиране на проектно предложение, общ. Белово е подала проект за предоставяене на безвъзмездна финансова помощ осигурена по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като проектното предложение има за цел ремонт и реконструкция на ОДЗ „Щурче”, както и доставка на обзавеждане и оборудване за целите на проекта.

Изходящ номер РОП – 178/ 22.12.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, ведно със съпътстваща инфраструктура, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарзжик  по процедура BG16M 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, в частност разход за информация и комуникация на проекта съгласно техническата спецификация, Община Белово Ви кани да участвате в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подборно в приложената към настоящото съобщение  Техническа спецификация – Приложение  № 1.