КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Пазарно проучване: Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 295/02.10.2019г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

Изх.№ 404/27.08.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение и финансиране на проекти за реконструкция на депа за отпадъци по ОПОС и необходимостта от провеждане на процедура за инженеринг по реда на ЗОП Община Белово в качеството на Възложител желае да получи оферти за озпълнение на Правна услуга по изготвяне на "тръжна документация" с цел провеждане на процедура / публично състезание по реда на ЗОП / и осигуряване на външни експерти / с юридическо образование / за участие в комисията за избор на изпълнител определена по реда на ЗОП.

Пазарно проучване: "Определяне на трасе, заснемане и процедиране във връзка с изпълнение на проектни разработки и прединвестиционно проучване обект: "Външни водопроводи от минерален извор "Топлата вода" до град Белово и балнеолечебен санаториум."

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 204/10.07.2019г.

Пазарно проучване:

1."Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

2. СМР по проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица основа точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик „ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 103/12.04.2019г.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 8/11.01.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение проектно предложение с Рег.№ BG06RDNP001-19.127-0003 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ОКОЛО ПАМЕТНИК НА КРУМ ВЕЛКОВ" за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект", в съответствие със следната техническа спецификация:

Пазарно проучване: Консултантски услуги- управление на проект - Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков - Чапай-1938г."

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 3/07.01.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл.44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява
Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай - 1938г." провежда пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги- управление на проект - "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков - Чапай-1938г.", в съответствие със следната техническа спецификация приложена към настоящата обява.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП-6 /07.01.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект", в съответствие със следната техническа спецификация:

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Към Изх. № РОП - 398/ 17.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Община Белово Ви кани за представяне на оферти във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.