Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 2/05.12. 2018г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл.44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява.

Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай - 1938г." провежда пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков - Чапай-1938г.", в съответствие със следната техническа спецификация приложена към настоящата обява.

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 371 / 03.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет,, консултански услуги,, за подготовка на проектното предложение в т.ч. преглед на наличната документация, сканиране, окомплектоване , събиране на индикативни оферти за следните проектни предложения

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 364 / 27.11.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик", в съответствие със следната техническа спецификация:

Пазарно проучване: "Стопански инвентар" във връзка с изпъленние на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0009-C01 за проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура BG05М9OP001-2.10 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изходящ номер РОП – 272/18.09.2018год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас доставка на "стопански инвентар" :

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изходящ номер РОП – 256/10.09.2018год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга:

1/ предоставяне на слдните услуги:
1/1/. "Изследване на нуждите на работодателите в община Белово"
1/2/. "Изготвяне и печат на Наръчник за мотивация" - 250 бр.

във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово“, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изходящ номер РОП – 231/29.08.2018год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга:

1/ изготвяне на финансово-икономически концесионен анализ по изискванията на Закона за концесиите (ЗК) и Правилника по прилагането му (ППЗК) във връзка с предоставянето на концесия за услуга "Избор на концесионер за услуга по управление на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на община Белово, извършване на специализиран транспорт на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задъжителна предучилищна подготовка на територията на община Белово".

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изх. № РОП - 206 / 15.08.2018г.
Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните две обособени позиции:

1/ Поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на община Белово, по споразумение с АПИ-ОПУ Пазарджик при определени цени, указани в писмо 08-00-174/24.07.2018год;

2/ Поддръжка на общинската пътна мрежа /хоризонтална маркировка/ и текущ ремонт /изкърпване/ на общинската пътна мрежа.

"Народно читалище ИСКРА – 1881 г.", EИК 112074333,
със седалище и адрес за кореспонденция: село Сестримо, п.к. 4469, ул. "Първа" № 71
представлявано от Ненка Крумова Тодорова,
телефон за контакти 0884 549988, ел. поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации
"

Изх. № ЗОП - 2 / 18.07. 2018г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Красотата на моя роден край", в съответствие със следната техническа спецификация: