КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Авторски надзор - "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация"

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Организация и управление на проект "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация"

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - изготвяне на ТП и СМР "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация".

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор на строеж" Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация".

Пазарно проучване:
Община Белово, ЕИК: 000 351 558
със седалище и адрес за кореспонденция: град Белово, ул. Орфей 4а

представлявано от Костадин Варев - кмет,
телефон за контакти: 03581 2770, ел.поща kmet @ belovo.eu

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

Изх.номер: РОП-144/03.07.2020г.

Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет:

РОП-125 / 16.06.2020г.

П О К А Н А

До потенциални участници

Община Белово има необходимост от следните услуги:

1. Да бъдат заснети по геодезически способ съществуващи спортни площадки находящи се:

Пазарно проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед изпълнение на дейностите/актуализация на проект и разрешение за строеж" по подписано споразумение с МРРБ за "Ремонт и рехабилитация на улици" в село Момина Клисура, общ. Белово

Пазарно проучване: "Изпълнение на дейности / услуги по архитектурно и геодезическо заснемане по обособени позиции"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

До потенциални участници

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по предстояща процедура за набиране и подбор на проектни предложения по новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и подписано споразумение между Република България и страните-донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), с което официално стартира изпълнението на програмите, финансирани по този механизъм в периода 2014-2021 година, като Министерството на образованието и науката ще управлява програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на община Белово са необходими УСЛУГИ ПО Обособена позиция 1: