Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Във връзка с изпълнение на доставки и дейности по временно възстановяване на проходимостта на улица Яденица потенцилано заинетерсовани участници могат да подадат оферта до община Белово на адрес : град Белово , ул Орфей 4а

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Уважами Г-н Управител,

Във връзка с кандидатстване на Община Белово по Оперативна програма "Околна среда", сектор "Отпадъци", процедура BG16M1OP002-2.010 за проект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, Община Белово, Моля да предоставите оферта за изпълнение на строително - монтажни видове работи, изработка на работен проекти и осъществяване на авторски надзор.

Вашата оферта трябва да бъде предадена в срок до 16.00ч. на 15.01.2021г. в деловодството на община Белово - град Белово, област Пазарджик, ул. "Орфей" 4a.

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "СМР на обект: "Укрепване и текущ ремонт на общ.път до "Компостираща инсталация" в село Дъбравите, община Белово"

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Авторски надзор - "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация"

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Организация и управление на проект "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация"

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - изготвяне на ТП и СМР "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация".

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор на строеж" Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство" Етап I - Техническа рекултивация".

Пазарно проучване:
Община Белово, ЕИК: 000 351 558
със седалище и адрес за кореспонденция: град Белово, ул. Орфей 4а

представлявано от Костадин Варев - кмет,
телефон за контакти: 03581 2770, ел.поща kmet @ belovo.eu

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП - "Пазарни консултации"

Изх.номер: РОП-144/03.07.2020г.

Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет: