КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Документи:

Отговор на запитване РОП-127 / 23.06.2020г. / - Изтегли