КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Документи:

Проект на договор / 12.06.2020г. / - Изтегли

Методика за оценка / 12.06.2020г. / - Изтегли

Образци на документи / 12.06.2020г. / - Изтегли

Указания за подготовка на офертите / 12.06.2020г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 12.06.2020г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 12.06.2020г. / - Изтегли