КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Документи:

Обявление АОП 9087279 - РОП-96 /08.04.2019г. / - Изтегли

Обява АОП /09.04.2019г. / - Изтегли

Съобщение РОП-106 / 17.04.2019г. / - Изтегли

Съобщение РОП-97 / 18.04.2019г. / - Изтегли