КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Образци на документи / 02.11.2018г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 02.11.2018г. / - Изтегли

Проект на договор / 02.11.2018г. / - Изтегли

Тръжна документация / 02.11.2018г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - TXT / 02.11.2018г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - XML / 02.11.2018г. / - Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП - PDF / 02.11.2018г. / - Изтегли