КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово - ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ID: 00112-2018-0003

Документи:

Договор АРД-61 / 04.10.2018г. / - Изтегли

Допълнително споразумение към договор АРД-61 / 03.07.2019г. / - Изтегли