КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Протокол РОП-120 / 26.06.2018г. / - Изтегли

Протокол РОП-172 / 18.07.2018г. / - Изтегли

Протокол РОП-183 / 30.07.2018г. / - Изтегли

Протокол РОП-197 / 09.08.2018г. / - Изтегли

Доклад на комисията РОП-198 / 09.08.2018г. / - Изтегли

Решение РОП-199 / 09.08.2018г. / - Изтегли