КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Отговор на запитване РОП-83 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 5 - Ценово предложение / 30.05.2018 г. / - Изтегли

Отговор на запитване РОП-85 / 30.05.2018 г. / - Изтегли

Съобщение РОП-87 / 31.05.2018 г. / - Изтегли

Решение за изменение или допълнителна информация РОП-86 / 31.05.2018 г. / - Изтегли