КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005

Документи:

Тръжна документация / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Методика за оценка на оферти / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Становище от РИОСВ / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Идеен проект / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 1 - Опис на документи / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 2 - ЕЕДОП / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 3 - Декларация от подизпълнител / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 4 - Техническо предложение / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 5 - Ценово предложение / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 6 - Декларация валидност оферти / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 7 - Декларация спазени задължения / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП - PDF / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - XML / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - TXT / 04.05.2018 г. / - Изтегли

Проект на договор / 30.05.2018 г. / - Изтегли

Образец 5 - Ценово предложение / 30.05.2018 г. / - Изтегли