КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект "Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово - ДГ "Щурче" във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ID:  00112-2018-0002

Документи:

Проект на договор / 02.03.2018 г. / - Изтегли

Техн. спецификации / 02.03.2018 г. / - Изтегли

Тръжна документация / 02.03.2018 г. / - Изтегли

Образци на документи / 02.03.2018 г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 02.03.2018 г. / - Изтегли

СМР - КС / 05.03.2018 г. / - Изтегли

СМР - Проект / 06.03.2018 г. / - Изтегли