КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОКАНА

За представяне на оферта съгласно чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП, за "пряко договаряне" с определени лица, при наличие на основание за "неотложност" в хипотезата на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: "Неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село Момина Клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина Клисура" - за подобекти: 1: Улица "О.т.195-198-200-203-207"; 2: Улица "О.т. 203-215"; 3: Улица "О.т. 197-170-120"; 4: Улица "О.т. 195-167-166"; 5: Улица "О.т. 168-170"; 6: Улица "О.т. 193-162-166-119"; 7: Улица "О.т. 186-188-157-118"; 8: Улица "О.т. 141-153-155-156"; 9: Улица "О.т. 157-162";

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово" финансиран от ДФ "Земеделие" - АДБФП GB06RDNP001-7.001-0094 от 22.05.2019г.

Избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост - Народно читалище "Просвета" в с. Аканджиево; Наровно читалище село Момина Клисура; Народно Читалище кв. Малко Белово; Народно Читалище "Хр. Ботев", село Габровица, Народно Читалище "Ал. Иванов" - Чапай, село Дъбравите, Народно Читалище - село Сестромо.

ИП, фаза Технически проект сграда на Читалище "Кирил и Методий - 1910" - село Мененьово - /Аварийно възстановяване и неотложна работа/

ИП, фаза технически проект на следните сгради в с.Мененьово: Сграда на Детска градина; сграда на Основно училище - "Отец Паисий"; сграда на Читалище - с.Мененьово; сграда на Кметството -  с.Мененьово.

Изготвените технически проекти следва да съдържат: части: Архитектура, Конструкции, Електрическа,В и К, Управление на отпадъците, Енергоефективност, ОВ, ПБЗ,ПБ, КСС и анализни цени; Оценка за съотвествие;

Актуализация - Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ "Отец Паисий" с.Сестримо и ОУ "Отец Паисий" с.Мененкьово.

Заявление с вх. № ПВО-01-13/6.4.2015 г. в БД ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Яденица, с цел - "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" Създаване на единна пешеходна зона, чрез премостване и покриване на участък от река Яденица. (обект: Концепция за Централна градска част - покриване на р.Яденица в гр. Белово) в землището на гр. Белово - ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик