КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл. 79,ал.1,т.4 от ЗОП и във връзка с Решение № 243/04.09.2018год. / публикувано в АОП под номер 866159 е открита процедура договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за СМР с предмет: "Изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово".

Документи:

Покана до участниците / 07.09.2018г. / - Изтегли

Решение за откриване на процедура РОП-243 / 07.09.2018г. / - Изтегли

Количествено стойностна сметка - Образец / 07.09.2018г. / - Изтегли

Образци / 10.09.2018г. / - Изтегли

Съобщение за удължаване на срока на подаване на оферти РОП-269 / 17.09.2018г. / - Изтегли

Решение РОП-289 / 28.09.2018г. / - Изтегли

Доклад / 28.09.2018г. / - Изтегли

Протокол 1 / 28.09.2018г. / - Изтегли