КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

І. Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 г., между общообразователните училища - делегирани второстепенни разпоредители с бюджет към функция "Образование" в община Белово.

ІІ. Формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 год., между ДГ, с.Сестримо (не прилагащи система на делегиран бюджет) и ДГ "Щурче", гр.Белово(прилагаща система на делегиран бюджет) във функция "Образование" на община Белово.

ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата в общообразователните училища и целодневните детски градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата за 2018 г., съгласно Приложението.

ІV. Начин на разпределяне на добавките и средствата над определените по единни разходни стандарти.

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по функция "Образование" в община Белово. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова, Директор Дирекция "Обща администрация" в община Белово

 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед / 09.03.2018г. / - Изтегли

Бюджет - Училища 2018 г. / 09.03.2018г. / - Изтегли

Бюджет - Детски градини 2018 г. / 09.03.2018г. / - Изтегли

Стандарти 2018 г.  / 09.03.2018г. / - Изтегли