КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УТ - 690/10.05.2021 г. от МОСВ - Разрешително № 01420025/10.05.2021 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Батак" и язовир "Белмекен", с цел земеделски цели - обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Алеко Пазарджик".

УВАЖАЕМИ БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО,

Приемете моите поздравления по повод Вашия професионален празник – 11 май. Вие сте хората, които заслужавате нашата признателност, защото въпреки предизвикателствата на новите технологии, Вие уверено следвате мисията си да съхранявате и развивате българските традиции. Пожелавам Ви здраве и много нови успехи, за да пазите духа на институцията, която представлявате, за да предавате своята любов към книгите.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Покана за публично обсждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Белово.

Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград и промяна в Устава на МИГ..

Уважаеми жители
на община Белово,

Посрещаме Великден – един от най-големите християнски празници, които изпълват дните ни със смисъл и надежда!

Съобщения на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ до заинтересовани лица, за издадени заповеди за възстановено право на собственост върху новообразувани имоти извън строителните граници, в местност "Горен друм - Друма" з-ще с.Момина клисура.

Уведомление: Промяна по време на СМР

Протокол по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ относно мери и пасища