КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 kW“ в ПИ с идентификатор 00165.11.117, местност „Дорачко келеме“, землище на с. Аканджиево, община Белово.

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден - река Марица с цел - "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита на вредното въздействие на водите"

Обект ; Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за ,,Дунева махала,, и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на р. Марица в село Момина клисура, общ. Белово,общ. Пазарджик,,

График на предстоящи профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения в 4 населени места на територията на община белово - с. Дъбравите, с.Габровица, с. Момина клисура, с. Сестримо