КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

    Уважаеми Дами и Господа,

Община Белово е бенефициент по проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01.

Проекта е финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда ” 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 332 560,00 лева.

Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца.

 

Обява - Изтегли

Покана - Изтегли

 

ОБЩИНА БЕЛОВО и Общинска служба "Земеделие" - гр.Септември, офис Белово на  основание  чл.32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите  лица, че ще се извърши трасиране и  въвод   във  владение  на новообразувани  имоти  по плана на новообразуваните  имоти, одобрен със Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител гр.Пазарджик  за Местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и Местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура;

Трасирането  ще се  извърши  по следния график:

-         Местност „Кутела – Додови ниви” з-ще гр.Белово на 29.04.2022 г.

-         Местност „Горен друм – Друма” з-ще с.Момина клисура на 30.04.2022 г.

 

ДОКУМЕНТИ :

Обявление - Изтегли

График - Изтегли

Приложение 1 - Изтегли

Рриложение 2 - Изтегли

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2022г

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, насрочвам Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2022г.,което ще се проведе на 01.04.2020г/Петък/, от 13,00часа в залата на ОбС в община Белово.

В обсъждането каня да участват жителите на град Белово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и всички заинтересовани лица.

 

Документи:

ПОКАНА И БЛАНКА - Изтегли

ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г. - Изтегли

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - Изтегли

ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2022г. Приложение 1 - Изтегли

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 2022г. - Изтегли

ПЛАН НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2022г. - Изтегли

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК - Приложение № 5 - Изтегли

Приложения - Изтегли

АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ  2022г. - Изтегли

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

 

         В община Белово постъпи писмо от Областната администрация  Пазарджик, във връзка с възможности за приемане,настаняване и осъществяване на хуманитарна помощ  на наши сънародници пристигащи от Украйна.

         Уведомяваме жителите на община Белово, които проявяват интерес и имат възможност за прием и настаняване на семейства, че могат да заявят тази своя подкрепа в община Белово на: тел. 03581/ 2773;0879/155-655

                               Общинска администрация

Документи:

ОБЯВА - Изтегли