КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” ГР. ПАЗАРДЖИК УВЕДОМЯВА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО, ЧЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО, IV ЕТАЖ, (ДО ФИЛИАЛА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” НА 16.05.2012 Г. И 30.05.2012 Г. ОТ 8.30 Ч. ДО 14.30 Ч.

Уведомяваме ръководителите на търговски дружества, обществени организации, собственици или ползватели на имоти, че са задължени да осигурят почистването на снега на тротоарите, посипването им със сол, луга и пясък, както и остраняването на ледени висулки и надвиснал сняг на основание чл. 9, ал.1, т. 3 от Наредбата за обществения ред в община Белово, приета от Общински съвет Белово.
При неспазване на горецитираните разпоредби на Наредбата на виновните лица се налага глоба, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция.

ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че срока за подаване на патентни декларации по чл. 61н от ЗМДТ е 31.01.2012 г.
Декларациите се подават в община Белово, ет. 1, стая №2 всеки работен ден от 08.00 - 17.00 часа. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: