КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНА УСЛУГА „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник”

От 01.02.2013 г. в община Белово стартира прием на Заявления на желаещите да ползват социалната услуга „Личен асистент” „ Социален асистент” „Домашен помощник” по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово” по договор BG051PO001-5.1.04-0016-C0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

ОБЩИНА БЕЛОВО

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА ВИ КАНИ НА
ПРАЗНИКА НА БЕЛОВО
ПО СЛУЧАЙ 135 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЕЛОВСКИЯ КРАЙ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
на 14.01.2013 г., 18:00 часа
НА ПЛОЩАД ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ПРАЗНИЧНИЯТ КОНЦЕРТ ВКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДУЕТ „РИТОН”, ФОЛКЛОРНАТА ПЕВИЦА – РОСИЦА ПЕЙЧЕВА И САМОДЕЙНИТЕ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ОТ С.СЕСТРИМО, КВ.МАЛКО БЕЛОВО И ГРАД БЕЛОВО

На 22.11.2012 г. кметът на община Белово инж. Костадин Варев и изпълнителният директор на МСПЕИ към Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов подписаха договор за безвъзмездно финансиране за проект "Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово".
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България.

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до  28.02.2013 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

Изх.№ КК-101 / 04.12.2012г.
ДО
ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗПУГДВМС
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
- Политическа партия "ГЕРБ";
-"Коалиция за България";
- Политическа партия "ДПС";
- Политическа партия "Атака";
-"Синята коалиция";
- Партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена-   Политическа партия"НДСВ"
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни  комисии на територията на община Белово,  във връзка с провеждането на Национален референдум на 27.01.2013 г.

1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2. При провеждане на консултациите инициативният комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:
а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;
б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС.
3.Консултациите ще се проведат на 11.12.2012 г. /вторник/ от 10.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 03581/2775, инж.Веселка Илкова– секретар на община Белово.

Приложение:
Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК  и  Решение № 57-НР от 30.11.2012г. на ЦИК
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Във връзка с провеждане на Ден на отворени врата в РУ „Полиция” гр. Септември, по повод Деня на българската полиция – 8 ноември, със съдействието на МКБППМН – Белово, на 07.11.2012 г. ученици от СОУ „Чапай” гр. Белово посетиха РУ „Полиция”.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Белово спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Проект „Подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение в община Белово”, на стойност 244204,08 лв безвъзмездна финансова помощ за период от 15 месеца. През месец ноември 2012 год. Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев ще подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Договорящия орган – Агенция по социално подпомагане. Дейностите по проекта ще стартират от месец януари 2013 година и ще се  предоставят социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  Ще бъдат назначени на работа като асистенти 42 безработни лица, които ще обслужват минимум 75 потребители.

Приключиха планираните срещи на кмета на Община Белово с населението
Проведоха се 16 срещи- 8 в гр.Белово и по 1 в останалите населените места-кв.Благой Захариев, с.Мененкьово, с.Аканджиево, с.Дъбравите, с.Голямо Белово, с.Момина Клисура, с.Сестримо и с.Габровица.
Основните проблеми, които бяха засегнати на тези срещи са:
1. Водопроводната мрежа, водомерите и качеството на водата
2. Чистотата, сметосъбирането и съдовете за смет
3. Асфалтирането на улиците
4. Статутът на сградата на „Медицински център І-Белово” ЕООД
5. Подсигуряването на дърва за огрев на населението за новия отоплителен сезон
Инж.Варев, кмет на Община Белово, отговори на въпросите, заяви готовност за намиране на начини на решаване на поставените проблеми, за реализиране на дадените предложенията и запозна присъстващите с одобрените проекти и инициативите в Община Белово.
На събранията бяха поставени и други въпроси и проблеми, които касаят конкретното населено място или квартал в Белово. За всички сигнали и предложения са взети конкретни мерки и са определени отговорни служители за изпълнението им.

За въпроси, сигнали, предложения, жалби и похвали
може да се свържете  с нас на следните телефони:

ЦЕНТРАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОВО
03581/ 27-73; 21-31

ПОСТОЯННИ ДЕЖУРНИ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОВО
03581/ 20-50

„ВиК БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 21-50; 27-50
0878 76 75 92 технически ръководител

„БКС 1-БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 21-31; 27-73
0878 76 75 95 технически ръководител

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-БЕЛОВО” ЕООД
03581/ 26-06; 26-08