КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповед 382 от 15 07 2021год за учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочно право на сервитут в ПИ с пл номер 128 кв 17 и учредяване на безсрочно право на прокарване в ПИ с пл номер 130 кв 17, учредяване на безсрочно право на строеж  и право на прокарване в ПИ с пл номер 143 кв 18

Заповед 381 от 15 07 2021год за безсрочно право на строеж в ПИ с пл. номер 134 , кв.18 на името на Василка Александрова Здравкова

Заповед 380 от 15.07.2021год. на кмета на община Белово за учредяване на безсрочен сервитут в ПИ с пл. 129, кв. 17 собственост на Младен Рангелов Младенов