КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово стартира изпълнението на проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово – СОУ АЛ. Иванов – Чапай”. Договор BG 161РО001/1.1-09/2010/031. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен за период от 18 месеца, начало: 28.03.2012 г., край: 28.09.2013 г.

Община Белово стартира изпълнението на проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000””, Договор BG161PO001/1.4-06/2010/043. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен през периода 16.03.2012 - 16.12.2013 г.
Общата стойност на проекта възлиза на 982 289,11 лв., от които 85% са безвъзмездна помощ по програмата, а 15% са осигурени от националния бюджет и Община Белово.

На 28.02.2013 г.  общинските съветници приеха отчета на бюджета на общината за 2012 година в размер на 5366910 лева, в това число 1507845 капиталови разходи.

На 28.02.2013 година общински съвет Белово прие бюджета на общината в размер на 4743733 лева. За първи път са предвидени средства в размер на 14 000лева за подпомагане на млади семейства при новородено дете - еднократно 200 лева.

На 22.02.2013 г. изтече срока за прием на заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга „Социален асистент, личен асистент, домашен помощник“ по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, BG051PO0001-5.1.04-0016-C0001, ОП „РЧР“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“.

За приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
Със заповед № ОХ - 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС както следва:

График за провеждане на информационно – разяснителна кампания на земеделски стопани по Наредба 3/29.01.1999 г., регистрация по ИСАК, прилагането на чл. 37в от ЗСПЗЗ за община Белово

На 01.02.2013 г. стартира проект "Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово" .
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., схема на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 „Помощ в дома”, финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България.