КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл.19 от ЗОС, чл. 30 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Решение №  666 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Белово и Заповед № 381 от 02.09.2014 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  655 от 04.06.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  380 от 02.09.2014 г. на кмета на община Белово

На 27.08.2014 г. от 14 : 00 часа в сградата на Общинска администрация – Белово, се проведоха консултации  с местните ръководства на парламентарно представените партии и тези, които имат представители в Европейския парламент.

В общината са сформирани 12 секции, 8 от които ще имат по 9 члена, а 4 – по 7 члена. Съгласно методиката партиите имат следното представителство на членове в СИК : ГЕРБ- 38, КБ – 34, ДПС – 15, АТАКА – 9, ББЦ – 2, РБ – 2. ГЕРБ има право на 12 ръководни поста, КБ – също на 12, ДПС на 8 и АТАКА на 4.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Вписване в списъка

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 20.09.2014г.    

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език.

Приложения: Изтегли

Списък на официалните ветер.лекари: Изтегли

Списък на служителите в общински служби - Земеделие: Изтегли

Заповед: Изтегли

До участниците в открита процедура по реда на ЗОП изх. номер РОП-152/13.08.2014 с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното културно и природно богатство."

Документ:

Изтегли