КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документ: Изтегли

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ за Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите

Община Белово стартира процедура по подбор на потребители на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания – село Дъбравите”.

Документи:

Публикация 1 изтегли

Публикация 2 изтегли

Публикация 3 изтегли

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) "Грийн Лайт" ООД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение за "Изграждане на МВЕЦ "Белово" на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна система "Варвара" с обща застроена мощност от 1500 kW" с местоположение в землището на с. Мененкьово, Община Белово е достъпна, както следва в посочения документ:

Документ: Изтегли

Община Белово отново ще реализира проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. Услугата ще стартира на 01.10.2014 година.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица. Приоритет при подбора на бенефициети ще се даде на децата в неравностойно положение и в училищна възраст.

За целта всеки работен ден на одобрените потребителите ще им се предоставя безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на град Белово лица ще получават обяда си в сградата на Домашен социален патронаж, като на лицата с увреждания и трудно подвижните възрастни хора храната ще се доставя по домовете. На всички лица, живеещи в останалите населени места храната ще се  доставя на място по домовете с два автомобила, осигурени от община Белово.

Заявления и документи за включване в проекта ще се подават  от 17.09.2014 до 23.09.2014 г. вкл. в сградата на Общината, от 08,00 ч – 17,00 часа.

Проектът е със срок 31.12.2014 година, като усилията, които полага общинска администрация е в посока обществената трапезария да стане постоянна дейност през 2015 година.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Родопи" АД гр. Белово
Характеристики на инвестиционното предложение:

Документ 1 изтегли

Документ 2 изтегли

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води /съгласно чл. 75 от Закона за водите/.

Обект: "Общинска чешма" в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

Документ: изтегли