КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 Община Белово Ви уведомява за Инвестиционно предложение за обект: Добив на скални материали от находище"Чешмата"с площ 106.80 дка в землището на с.Дъбравите и с.Мененкьово,община Белово.

Документ:

Обява изтегли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Във връзка с гроздоберната кампания 2014 година,  община Белово уведомява, че съгласно чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки, всички производители на винено грозде, са длъжни да подадат декларация за произведените количества грозде за реколта 2014 г.

Съобщава на заинтересованите лица и население, че има инвестиционно предложение за: "Добив скални материали от находище "Чешмата" с площ 0,263 кв.м в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово".

Уважаеми съграждани,

През месец ноември  предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2015 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

На основание чл.84.ал.2от Закона за публичните финанси и  чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, както и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Белово, представяме на Вашето внимание   проекта на бюджет на община Белово за 2015г.

От 24 ноември /понеделник/ до  28 ноември /петък/  от 10,00 до 16,00 часав Дирекция „Бюро по труда” гр. Септември и филиал Белово ще се реализира  Инициатива „Отворени врати за младежи”.

Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането
на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово.

На основание  чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).