КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповеди на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров за въвеждане на временни противоепидемични мерки в секция COVID.

ОС "Земеделие" гр. Септември съобщава на заинтересованите, че са изготвни предварителни регистри на имотите.

На основание чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба No 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово и Заповед No 392/ 28.07.2021 г. на кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БЕЛОВО

Изработен и приет ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на път І-8 Белово - с.Момина клисура км.162+100.