Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

УТ - 515/ 02.04. - Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на мост при км 90+926 от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив"

УТ - 516/ 02.04. - Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на мост при км 89+973 (гара Белово) от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив"

УТ - 517/ 02.04. - Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на мост при км 89+249 (гара Белово) от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив"

УТ - 521/ 02.04. - Правно действие на Решение № ПК-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Решение на Директора на БДИБР Пловдив за изменение на Разрешително 32170677/24.07.2019год. на БДИБР за обект "Основен ремонт на мост над река Марица - ляв и десен устой на мост Дунева махала село Момина клисура"