Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имоти, съгласно чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изграждане на обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: Железопътни участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" – разположени в землището на с. Момина Клисура с ЕКАТТЕ и с. Габровица с ЕКТТЕ 14163, община Белово.

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м. "Вучата могила", по КК на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик (етапно строителство) с възложител: Община Белово, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-550/30.09.2020г. и ПД-01-550-(2)/01.10.2020г.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

ОБЯВА

Община Белово стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Белово/ПИРО/ за периода 2021-2027г.

Уважаеми Съграждани,

Планът за интегрирано развитие на община Белово / ПИРО / е задължителен планов документ който следва да бъде изготвен и приет в указаните от ЗРР срокове. Този план съвместява в рамките на един планов документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" СЕПТЕМВРИ

На 06.10.2020г. (вторник) от 09.00 часа в гр. СЕПТЕМВРИ, ПАРК "КОСТНИЦА" срещу офиса на "ЕКОНТ" ще проведе информационно събитие за активизиране на неактивни младежи до 29г. по проект BG05M9OP001-0.17-0001 "Готови за работа".

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ.

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово.