На 21.03.2013 г. бяха оповестени резултатите на Националната кампания „Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс „Обичам природата и аз участвам”.

Децата от вокална група „Феникс” към Детски комплекс – гр. Белово с ръководител Галина Петрова  участваха в Трети музикален конкурс „Г. Брегов” – гр. Пазарджик, който се проведе на 16.03.2013 г.

Община Белово стартира изпълнението на проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в Община Белово – СОУ АЛ. Иванов – Чапай”. Договор BG 161РО001/1.1-09/2010/031. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен за период от 18 месеца, начало: 28.03.2012 г., край: 28.09.2013 г.

Община Белово стартира изпълнението на проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000””, Договор BG161PO001/1.4-06/2010/043. Проекта се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се предвижда да бъде осъществен през периода 16.03.2012 - 16.12.2013 г.
Общата стойност на проекта възлиза на 982 289,11 лв., от които 85% са безвъзмездна помощ по програмата, а 15% са осигурени от националния бюджет и Община Белово.

На 28.02.2013 г.  общинските съветници приеха отчета на бюджета на общината за 2012 година в размер на 5366910 лева, в това число 1507845 капиталови разходи.

На 28.02.2013 година общински съвет Белово прие бюджета на общината в размер на 4743733 лева. За първи път са предвидени средства в размер на 14 000лева за подпомагане на млади семейства при новородено дете - еднократно 200 лева.

На 22.02.2013 г. изтече срока за прием на заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга „Социален асистент, личен асистент, домашен помощник“ по проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, BG051PO0001-5.1.04-0016-C0001, ОП „РЧР“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“.

За приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
Със заповед № ОХ - 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС както следва: