Организация на работата за недопускане възникването на пожари в полски и горски фонд

ВиК Белово - дезинфекция в Габровица, Сестримо и Момина клисура

Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на мост при км 86+809 от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив, за участък Ихтиман-Септември"

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на виадукт при км 83+258 от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив, за участък Ихтиман-Септември"

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на виадукт при км 79+450 от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив, за участък Ихтиман-Септември"

Инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 кW" в ПИ с идентификатор 00165.11.117, м. "Дорачко келеме", по КККР на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик

Определя се за пожароопасен сезон в горските територии на община Белово периода от 01.04.2021г. до 31.11.2021г.