ДО
Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл. 75, ал.(1) по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, с цел - "Изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (Обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура - промяна по време на строителство).

Инвестиционно предложения (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88 м. Вучата могила на с. Дъбравите

На основание чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, община Белово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт(наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово в съответствие с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонти дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

- от 00.00ч. до 24.00ч. на 10.12.2020г за кв. М. Белово, село Момина Клисува и село Сестримо.

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.

Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на тел. 03581/21-50

Дирекция "Бюро по труда" Септември информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул "Личностен профил на търсещо работа лице".

ЗАПОВЕД
№ РД-07-106/06.11.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37 ж,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Сестримо, община Белово за календарната 2021г. в състав:

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2020г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2020г. Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

З А П О В Е Д
№ 379/30.10.2020г.
гр. Белово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и сметоизвозване през 2021 г.: