З А П О В Е Д
№ 09/13.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, поради отпадане на обстоятелства послужили за обявяване на частично бедствено положение на част от територията на община Белово и чл.99, т.2 от АПК

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

УТ-48 / 13.01.2021г.

Днес 13.01.2021г. комисия в състав:
1. Петя Стойкова - специалист "УТС, КР";
2. Невена Вальова - специалист "АИО и архив".
специалисти при Община Белово поставиха писмено съобщение на видно място на:
информационното табло на Община Белово, сайта и на недвижими имоти: ПИ с пл.№2 и УПИ X-12 в кв.1 по плана с. Аканджиево - заинтересовани лица Лилка Ангелова Генова, Стефка Ангелова Габерска и Любомир Ангелов Габерски.

Съобщавам Ви, че е изготвен Акт №6/14.12.2020г. за непълности и грешки:

ЗАПОВЕД № 6 / 12.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 48, ал.3, т.3 и чл. 49, ал.1 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководството и координацията на превантивните дейности по защита на населението при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на Община Белово.

ДО
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

КМЕТ НА С.ДЪБРАВИТЕ

РИОСВ-4/06.01.2021г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м."Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх.ПД-01-550-(3)/06.01.2020г.

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Относно: Авария на напорен водопровод от ПСт "Владикин Извор" до с. Дъбравите, Община Белово

"В и К Белово" ООД - гр. Белово Ви съобщава за авария на напорен водопровод до с. Дъбравите, констатирана в началото на работния ден.

Поради авария на напорен водопровод, е спряно подаването на вода за ПБН на с.Дъбравите.

В момента се извършват дейности от служители на "В и К Белово" ООД - гр. Белово, с цел възстановяване на водоподаването.

Надяваме се днес авариините дейности да приключат днес и водоподаването да бъде възстановено.

 Решение № 749 / 05.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Белово, област Пазарджик обявява:

Със Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик на основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и т.3.7. от заповеди № РД-46-494/22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол по плановете по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от закона на администрацията е одобрено:

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ.Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020 г. и допълнителна информация от 14.10.2020г.