СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м. "Вучата могила", по КК на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик (етапно строителство) с възложител: Община Белово, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-550/30.09.2020г. и ПД-01-550-(2)/01.10.2020г.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

ОБЯВА

Община Белово стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Белово/ПИРО/ за периода 2021-2027г.

Уважаеми Съграждани,

Планът за интегрирано развитие на община Белово / ПИРО / е задължителен планов документ който следва да бъде изготвен и приет в указаните от ЗРР срокове. Този план съвместява в рамките на един планов документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" СЕПТЕМВРИ

На 06.10.2020г. (вторник) от 09.00 часа в гр. СЕПТЕМВРИ, ПАРК "КОСТНИЦА" срещу офиса на "ЕКОНТ" ще проведе информационно събитие за активизиране на неактивни младежи до 29г. по проект BG05M9OP001-0.17-0001 "Готови за работа".

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ.

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово.

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва: