ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр.Белово, област Пазарджик, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 179/27.11.2020 г. на Общински съвет – гр.Белово е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХХХІІ-„За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване”, УПИ І-133, ІІ-135, ІІІ-136, VІІІ-142, ХХVІ-144, ХХV-145 и ІХ-146 в кв.18, както и за УПИ VІІІ-126, ІХ-128, Х-129, ХІ-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с.Габровица.

УВЕДОМЛЕНИЕ

До всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури.

Решение № ПК-04-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и реконструкция на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88,м. "Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ.Белово, обл. Пазарджик етапно строителство, етао I - Техническа рекултивация, етап II - Биологична рекултивация.

ЗАПОВЕД
№ 26 / 21.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.125, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх. № 06-00-5/12.01.2021г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" - гр. Белово

 

Съобщение
"Отдел Местни данъци и такси"

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такси битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021г. Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

- първа вноска до 30.06.2021г.
- втора вноска до 31.10.2021г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021г. се прави отстъпка от 5%.

ДО
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ГР.БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ №4а

КМЕТ НА С.МОМИНА КЛИСУРА
С.МОМИНА КЛИСУРА

РИОСВ-11 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

ДО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ
ГР.ПЛОВДИВ
ул. ЯНКО САКЪЗОВ №35

КОПИЕ:
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РИОСВ-10 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

ДО
РЗИ-ПАЗАРДЖИК
4400 ГР.ПАЗАРДЖИК
ул. БОЛНИЧНА №17

КОПИЕ:
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РИОСВ-9 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.