КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 - етап 4“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-8/13.01.2022 г„ с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - Изтегли

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и с оглед превенция и опазване здравето на нашите съграждани и гостите на града, Ви уведомяваме, че Празникът на град Белово тази година се отменя и няма да се проведе по традиционния начин.

На 14 януари празникът на нашия град ще бъде отбелязан от 11:30 ч. с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Николай в местния храм „Св. Троица“, поднасяне на венци и цветя от Общинска администрация пред паметника на освободителите на пл. „Освобождение“ и празнична заря, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Общинска администрация

Община Белово

  На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/, за обявяване на:

           - Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СО3 на водовземните съоръжения сондаж №3, КЕИ ,,Топлата вода"- открит и КЕИ ,,Топлата вода"- закрит от находище на минерална вода ,,Белово", гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

           Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СО3 с охранителен режим в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта в община Белово, ет. 2, стая 9, също така ще е и  на разположение в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. ,,Янко Сакъзов" №35, ет. 3, стая 37, в периода от 14.12.2021 г. до 14.01.2022 г.

На основание  чл.62а, ал.4 от ЗУТ, който позволява в населени места с население под 10 000 жители, предвидените в плана, ,,за озеленяване,,, да бъдат преотреждани с ПУП-ПРЗ, по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ се публикува настоящата обява с цел ,,обществено обсъждане,, на намерението на община Белово да се преотредят имотите за ,,курортно - реакреационни дейности,, . Към обявата се прилагат и скици на имотите от КК ,,Чаира,,

Дирекция,,СА,,  - Община Белово

 

Скици ,,озеленяване,, Чаира - ИЗТЕГЛИ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            През месец декември 2021 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово преди приемането им от общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17-ти декември 2021 г. година от 13:30 часа в заседателната зала, намираща се на четвъртия етаж в сградата на община Белово на ул. „Орфей“ 4 А.

Екземпляр от  материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на общината.

Документация:

1. Доклад;

2. Проект за решение за одобряване на  “План-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2022

3. Проект за решение за одобряване на годишните такси за битови отпадъци за отделните населени места за 2022 година.