КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

ЗАПОВЕД - Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури" в ПИ с идентификатор:03592.503.1690, с възложител ,,Хен Хаус" ЕООД ,внесено с уведомление с вх. № ПД-01-36/31.01.2022 г.,

 

Документи:

Уведомление - Изтегли

ОТНОСНО: осигуряване на дърва за огрев на населението на територията на община Белово в територялния обхват на ТП ДГС - Белово през 2022г.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ - Изтегли

             С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни
дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.
               Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.
               Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.
               Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ЕАД :

              КЪМ СПИСЪКА

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел "Местни данъци и такси

 

           УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,                        

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2022 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

-    първа вноска до 30.06.2022 г.

-    втора вноска  до 31.10.2022 г.

           На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка от 5 %.

            Задълженията си може да заплатите:

  •  в брой на касата на отдел „МДТ” находяща се в административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 08.30 ч. до 17.00 ч.;
  •   на касите в кметствата по населените места, находящи се на територията на общината;
  •   във всеки клон на Български пощи ;
  •   във всеки офис на Изипей АД;
  •  по банковата сметка на Община Белово в ИНВЕСТБАНК АД

 

IBAN: BG79IORT80488494154500

BIC: IORT6091

Код за вид плащане      442100 –  данък върху недвижимите имоти;

                                        442300 –  данък върху превозните средства;

                                        442400 –  такса битови отпадъци.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

Ha основание чл, 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за OBOC (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

На основание чл.44, ал.1, т.1 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.25 от Наредбата за "Изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово" и във връзка с проект за реконструкция и рехабилитациа на водопроводната мрежа на улици в гр. Белово

 

Документи:

ЗАПОВЕД - Изтегли