КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

МИГ Белово, Септември, Велинградс подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВАпроцедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАСТИТЕЛНИ КУЛТУРИ" В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР
03592.503.1690, КВ. МАЛКО БЕЛОВО, ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ.
ПАЗАРДЖИК. ЗА ПРЕОЦЕНКА НА ОВОС.

 

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ - Изтегли

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ - Изтегли

             Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение „Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Белово“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

 

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

БЛАНКА ОФЕРТИ - Изтегли

З А П О В Е Д

№ 41/17.02.2022 г.

гр. Белово

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 от Наредбата за „Изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово”, във връзка със сигнал с вх. № - 19/14.02.2022 г. на жителите от квартала, с което ни информират, че дърветата са изсъхнали и опасни и с проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица ,, Чавдар Войвода  и последващо ремонтиране на уличното платно и тротоарните настилки в гр. Белово

 

 

Документи:

ЗАПОВЕД - Изтегли

            На 07.02.2022 г., кметът на община Белово Костадин Варев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01 за проект: Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово'', финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

           Главната цел на проекта е изпълнение на демонстрационен проект на територията на община Белово насочен към прилагане на дейности по предотвратяване образуването на битови отпадъци, който да допринесе за постигане на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

           За изпълнението на демонстрационния проект общината е идентифицирала успешно приложени на други места добри практики в областта на управлението на битови отпадъци, които са в интерес на целевите групи и с потенциал за последващо мултиплициране в други населени места.

           За реализиране основна цел на проекта, както и за принос към целите на процедурата, общината предвижда да изпълни следните специфични цели в рамките на проекта:

  • Извършване на проучване за идентифициране на успешно приложени на други места добри практики, които да бъдат приложени при изпълнението на настоящия демонстрационен проект;
  • Закупуване и доставка на активи (компостери за домашно компостиране), подпомагащи успешното изпълнение на демонстрационния проект;
  • Постигане на промяна в поведението на гражданите по отношение управлението на битовите отпадъци;
  • Провеждане на информационна кампания за популяризиране и ангажиране на общественото внимание с въпроси свързани с предотвратяване образуването и разделното събиране на битови отпадъци;
  • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и принос към формиране на общество с нулеви отпадъци;
  • Създаване на административен капацитет у кандидата за управление и организация на проектните дейности;
  • Прилагане на домашното компостиране, чрез предоставяне на компостери за домашна употреба на домакинства живеещи на територията на община Белово.

Обща стойност на проекта е 332 560,00 лева, от които 277 676,64 европейско и 49 001,76 национално финансиране.

Срока за изпълнение на проекта е 18 месеца.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

 

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2022 г./вкл./Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

            Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен от Министъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

            Към заявлението задължително се прилагат:

1.     Документ за самоличност на физическите лица за проверка при подаване на заявлението;

2.     Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.     Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

4.     Декларация за липса на задължения


 

Документи:

Пасища Аканджиево - Изтегли
Пасища Белово - Изтегли
Пасища Дъбравите - Изтегли
Пасища Габровица - Изтегли
Пасища Мененкьово - Изтегли
Пасища Момина Клисура - Изтегли
Пасища Сестримо - Изтегли
Заявление - Изтегли
Приложение 1 - Изтегли
Приложение 2 - Изтегли

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ - Изтегли