На основание чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба No 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово и Заповед No 392/ 28.07.2021 г. на кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БЕЛОВО

Изработен и приет ПУП-ПП /парцеларен план/ за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на път І-8 Белово - с.Момина клисура км.162+100.

Заповед 382 от 15 07 2021год за учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочно право на сервитут в ПИ с пл номер 128 кв 17 и учредяване на безсрочно право на прокарване в ПИ с пл номер 130 кв 17, учредяване на безсрочно право на строеж  и право на прокарване в ПИ с пл номер 143 кв 18

Заповед 381 от 15 07 2021год за безсрочно право на строеж в ПИ с пл. номер 134 , кв.18 на името на Василка Александрова Здравкова

Заповед 380 от 15.07.2021год. на кмета на община Белово за учредяване на безсрочен сервитут в ПИ с пл. 129, кв. 17 собственост на Младен Рангелов Младенов