КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ -  полски пътища

 

 

 

График на предстоящо дезинфекциране на водопроводна мрежа и питейна вода на територията на община Белово

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Организация на работата за недопускане възникването на пожари в полски и горски фонд

ВиК Белово - дезинфекция в Габровица, Сестримо и Момина клисура